Wil je meer weten? App

5.0

Gebaseerd op 21 beoordelingen

Algemene voorwaarden Change, Grow & Heal

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de therapeut en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke enrechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen.

2. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn,dient hij/zij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt in principe geen uitzondering gemaakt. Consulten kunnen dan online of telefonisch plaatsvinden. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail te worden gedaan.

3. Tarieven

De consulten en therapieën vanuit Change, Grow & Heal worden niet vergoed door de zorgverzekering en zijn dus voor eigen rekening. Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de website www.changegrowheal.nl of navragen bij de therapeut. Voor huisbezoeken bestaat mogelijk een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.

4. Beëindigen behandeling

De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de therapeut 48 uur voor eengemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De therapeut kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de therapeut niet tot de gewenste resultaten leidt. De therapeut stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie voorziet.

5. Betaling en declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3, ontvangt de opdrachtgever een factuur en is hij/zij betaling verschuldigd, direct bij levering van de dienst(en) of met een betalingstermijn van 14 dagen.

6. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7. Incasso

De therapeut is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 20,00.

8. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen deopdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de therapeut bindend.

9. Aansprakelijkheid

Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de therapeut.

10. Klachten

Change, Grow & Heal doet er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de therapeut zelf en contact op te nemen met Change, Grow & Heal.Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) via de website; www.gatgeschillen.nl. Het klachtenloket is ook bereikbaar per mail info@gatgeschillen.nl.

11. Contactgegevens

Carly Hermans – Change, Grow & Heal
Kiotoweg 307
3047 BG Rotterdam
info@changegrowheal.nl
06-83532684